ტესტი:თავის ტვინის დომინანტი ნახევარსფეროს დასადგენად!

ტესტი:თავის ტვინის დომინანტი ნახევარსფეროს დასადგენად!
მოცემული ტესტი დაგეხმარებათ დაადგინოთ, თქვენი ტვინის რომელი ნახევარსფეროა უფრო აქტიური, ეს დაგეხმარებათ საკუთარი თავისა და გარშემომყოფების უკეთესად გაგებაში. ტესტის შედეგები ზუსტია 95%-ით, ამიტომ ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც დამატებითი სახელმძღვანელო საკთარი პიროვნებისა და ფსიქოლოგიური განსაკუთრებულობის დასადგენად.

მაშასე, შეხედეთ სურათს, რას ხედავთ? დაიმახსოვრეთ სწორედ ის ვარიანტი, რომელიც თქვენ პირველი დაინახეთ სურათზე.


თუ თქვენ პირველ რიგში პეიზაჟი დაინახეთ - თქვენს შემთხვევაში საქმე მარცხენა ნახევარსფეროს დომინირებასთან გვაქ.
თუ თქვენ პირველ რიგში ცხენი დაინახცეთ - მაშინ თქვენს შემთხვევაში საქმე მარჯვენა ნახევარსფეროს დომინირებასთან გვაქვს.

რას ნიშნავს ეს?
თქვენთან დომინანტია მარცხენა ნახევარსფერო:
თქვენ განვითარებული გაქვთ ლოგიკური აზროვნება. რადგან ტვინის მარცხენა ნახევარსფერო პასუხისმგებელია ენობრივ შესაძლებლობებზე. თქვენ შესანიშნავად აკონტროლებთ საკთარ მიმართვას, გაქვთ კითხვისადმი და წერისადმი მიდრეკილება, იმახსოვრებთ ფაქტებს, სახელებს, თარიღებს.
* მარცხენა ნახევარსფერო პასუხისმგებელია ლოგიკაზე და ანალიზზე. სწორედ ის ახდენს ფაქტების გაანალიზებას. ციფრები და მათემატიკური სიმბოლოები ასევე აღიქმება მარცხენა ნახევარსფეროს მიერ.
* პირდაპირი გაგება: მარცხევა ნახევარსფეროს შეუძლია გაიგოს სიტყვების მხოლოდ პირდაპირი მნიშვნელობა.
* ინფორმაციის ნაბიჯ-ნაბიჯ დამუშავება: ინფორმაცია მარცხენა ნახევარსფეროს მიერ მუშავდება თანმიმდევრულად, ეტაპობრივად
* მათემატიკური შესაძლებლობები: ციფრები და სიმბოლოები ასევე აღიქმება მარცხენა ნახევარსფეროს მიერ. ლოგიკურ ანალიტიკური მიდგომა, რომელიც აუცილებელია მათემატიკური,პრობლემების, გადასაწყვეტად ასევე არის მარცხენა ნახევარსფეროს მუშაობის შედეგი.

თქვენთან დომინანტია მარჯვენა ნახევარსფერო:
თქვენ გაქვთ კარგად განვითარებული ინტუიცია

* არავერბალური ინფორმაციის გადამუშავება: მარჯვენა ნახევარსფერო სპეციალიზირდება ინფორმაციის გადამუშავებაზე, რომელიც გამოსახულია არა სიტყვებში არამედ სიმბოლოებში და ერთიან სურათებში.
*ორიენტაცია განზომილებაში: მარჯვენა ნახევარსფერო პასუხისმგებელია მდებარეობის აღქმასა და განზომილებაში ორიენტაციაზე მთლიანობაში. სწორედ მარჯვენა ნახევარსფეროს დახმარებით შეძლებთ მოახდიოთ ორიენტირება და მოზაიკური თავსატეხების ამოხსნა.
*მუსიკალურობა: მუსიკალური შესაძლებლობები, ასევე მუსიკის აღქმის უნარი დამოკიდებულია მარჯვენა ნახევარსფეროზე, თუმცა მუსიკალურ განათლებაზე პასუხისმგებელია მარცხენა ნახევარსფერო.
*მეტაფორები: მარჯვენა ნახევარსფეროს დახმარებით ჩვენ ვგებულობთ მეტაფორებს და ვხედავთ სხვისი წამოსახვის შედეგს. მისი მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ წაკითხულის და მოსმენილის პირდაპირი მნიშვნელობის გაგება. მაგალითად თუ ვინმე იტყვის: "ის კუდზე მაზის" მაშინ სწორედ მარჯვენა ნახევარსფერო მიხვდება რისი თქმა უნდოდა სინამდვილეში ამ ადამიანს.
*წარმოსახვა: მარჯვენა ნახევარსფერო გვაძლევს საშუალებას ვიოცნებოთ და ვიფანტაზიოროთ. მისი დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ მრავალფეროვანი ისტორიები. სხვათაშორის კითხვას "რა იქნებოდა რომ......" ასევე მარჯვენა ნახევარსფერო სვავს.
* მხატვრული შესაძლებლობები: მარჯვენა ნახევარსფერო პასუხისმგებელია ასევე ხელოვნებისა და შემოქმედების შესაძლებლობებზე.
*ემოციები: მიუხედავად იმისა რომ ემოცია არ წამოადგენს მარჯვენა ნახევარსფეროს ფუნქციონირების შედეგს, ის მასთან უფრო მჭიდროდ არის დაკავშირებული, ვიდრე მარცხენა ნახევარსფეროსთან.
*მისტიკა: მისტიკაზე და რელიგიურობაზე პასუხისმგებელია ასევე მარჯვენანახევარსფერო.
*ინფორმაციის პარალელური დამუშავება: მარჯვენა ნახევარსფეროს შეუძლია ერთდოულად მრავალი ინფორმაციის დამუშავება. მას შეუძლია პრობლემა მთლიანობაში განიხილოს, ანალიზის გამოყენების გარეშე. მაჯვენა ნახევარსფერო ასევე აღიქვავს სახეებს.

ახლა თქვენ უკვე იცით თქვენი ძლიერი მხარეები! და თუკი ის რაც ზევით წაიკითხეთ თქვენ არ გეხებათ, ეს ნიშნავს რომ თქვენ საკუთარ თავს ჯერ კიდევ არ იცნობთ კარგად. გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია როგორც საკუთარი პიროვნების შეცნობის დამატებითი სახელმძღვანელო.